Selectie membru CA
serciciikep

 

ANUNȚ 

de  selecţie pentru poziţia de membru īn Consiliul de Administrație a

SC LOCATIV SA –Tg.Mureş

 

SC LOCATIV SA, cu sediul īn Tg. Mureş, str. Bartok Bela nr.2/A, prin Comisia de selecţie/Comitetul de nominalizare şi remunerare a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, 

anunţă organizarea procesului de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru funcţia de membru (5 membri) īn Consiliul de Administraţie al SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, īn conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Normele metodologice din 28.sept.2016 aprobate prin HG nr.722/2016.

 

PROCESUL  DE  RECRUTARE  ŞI SELECŢIE:

 

Procesul de identificare şi selecţie a celor mai potriviţi candidaţi pentru postul de administrator neexecutiv aflat īn recrutare are următoarele etape:

 

 

ETAPA

DURATA

estimată

DERULARE

REZULTAT

1

Depunerea dosarelor de candidatură

30 zile de la data apariţiei anunţului de recrutare

Candidaţii depun īn format fizic documentele cerute īn dosarele de candidatură

Lista lungă de candidaţi

2

Evaluarea dosarelor de candidatură

3 zile de la expirarea anunţului de recrutare

Evaluarea conformității administrative a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor – se solicită clarificări după caz;

Lista scurtă

3

Selecţia iniţială

3 zile

Candidaţii aflaţi pe lista lungă  definitivă vor fi evaluaţi prin prisma competenţelor, trăsăturilor, experienţelor profesionale etc. prima ierarhizare a candidaţilor

Lista scurtă

2

Selecţia finală

3 zile

Candidaţii din lista scurtă, care au depus declaraţiile de intenţie participă la interviul de selecţie finală. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare, iar ulterior numirile se vor face de către AGA

Propuneri de numire

 

Toate aceste etape sunt eliminatorii!                    Durata mandatului:4 ani.

 

 

 

        Candidaţii vor fi informaţi īn mod operativ şi transparent,telefonic şi prin e-mail de eventualele schimbări apărute īn planul de derulare a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei īn fiecare etapă a acestui proces.

Planul de derulare a procesului de recrutare şi selecţie la zi va fi postat şi pe site-ul www.locativmures.ro .Condiţii generale de eligibilitate:

1. Cetăţenia romānă, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinānd Spaţiului Economic European, cu condiţia ca domiciliul să fie īn  Romānia;

2. Cunoaşterea limbii romāne (scris şi vorbit);

3. Capacitatea deplină de exerciţiu;

4. Studii superioare de lungă durată;

5. Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de īncredere, fals, uz de fals, īnşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 republicată pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile la art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.

6. Să nu se afle īn conflict de interese care să īl facă incompatibil cu exercitarea funcţiei de administrator neexecutiv īn Consiliul de administraţie al SC Locativ SA.

7. Să fie apt din punct de vedere medical.

8. Să īndeplinească criteriile cerute prin OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, precum Normele metodologice aferente aprobate prin HG 722/2016;

9. Să nu exercite concomitent mai mult de 2 mandate de administrator  la intreprinderi publice.

 

 

 

 

Criterii de evaluare:

1. Īndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a celor cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice.

2. Cunoștințe de afaceri/management specifice obiectului de activitate al societății.
3. Scrisoarea de intenție – alineată la scrisoarea de aşteptări.

4. Cunoaşterea legislaţiei privind guvernanţa corporativă a a intreprinderilor publice .

5. Competenţe interpersonale (luarea deciziilor, relaţii interpersonale, negociere, capacitatea de analiză şi sinteză)


Scrisoare de așteptări privind selecția membrilor Consiliuliul de Administrație.

 

Documente necesare pentru depunerea canditaturii:  

Persoanele interesate depun pānă la data de 28.03.2019, orele 14.00, la  registratura S.C. LOCATIV  S.A. Tg Mureş din str. Bartok Bela nr.2/A, īntr-un plic īnchis cu menţionarea numelui precum „Candidatură pentru funcţia de ADMINISTRATOR  NEEXECUTIV  la SC Locativ SA”, următoarele documente:

1. Cerere de īnscriere

2. CV īn format Europass;

3. Cazier judiciar -original;

4. Scrisoare de intenție, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, care va conține motivația, obiectivele propuse și argumentarea alegerii (max. 10 pagini);

5. Copii după acte de studii;

6. Copie act identitate;

7.  Copie carnet de muncă și /sau alte documente doveditoare ( extras REVISAL);

8. Declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află īntr-una din situațiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

9. Declarație de consimțămānt privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

10. Declarație privind statutul de administrator independent conform art. 1382 alin.(2) din Legea 31/1990;

11. Declarație privind neīncadrarea īn situația de conflict de interese/incompatibilitate,

12. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație conform art. 7 din OUG 109/2011;

13. Declarație pe proprie răspundere privind nedestituirea din funcții publice/ neīncetare contract de muncă pentru motive disciplinare;

14. Opis documente.

 

MODELELE DE FORMULARE  se găsesc pe site-ul SC Locativ SA  www.locativmures.ro, secţiunea Carieră

 

 

Bibliografie:

-  Legea nr.31/1990, Legea societăţilor comerciale;
-  O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice;

-  Norme metodologice la OUG109/2011, aprobate de HG 722/2016;

-  Legea nr.152/1998, republicată, privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
-  Legea nr.215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale;

-  Legea 114/1996 – Legea locuințelor;

-  Lege nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
- O.U.G. nr.26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi īntărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
-  Codul civil.


Candidaturile: comunicări - contestaţii
           Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune pānă la data de 28.03.2019, orele 14.00  la sediul SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, cam .2.

 Candidaţii vor primi un număr de īnregistrare din data depunerii candidaturii. Plicul va avea menţionat „Candidatură pentru funcţia de ADMINISTRATOR  NEEXECUTIV  la SC Locativ SA”, precum şi numele și prenumele

 

Pe īntreg parcursul procesului de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute īn CV să fie corecte.

Lista lungă și lista scurtă cu propunerile de nominalizare vor fi publicate pe site; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie vor fi comunicate acestora individual īn modalitaţile descrise mai sus.

 

Legislaţia de guvernanţă corporativă aplicabilă inclusiv proceselor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator neexecutiv nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorinţa de a asigura maxima transparenţă a procesului de selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi.

Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură, cu specificaţia pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) SC Locativ SA_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun īn termen de maxim 24h de la primirea rezultatelor şi  se va răspunde īn acelaşi termen de maxim 24 de ore de la īnregistrarea cererii.

 

 

 

                           Comisia de selecție22.02.2019

juridice
juridice
juridice
juridice
servicii