ANUNȚ  DE  SELECŢIE

pentru postul de cenzor al SC LOCATIV SA –Tg.Mureş

 

SC LOCATIV SA, cu sediul în Tg. Mureş, str. Bartok Bela nr.2/A, prin Comisia de selecţie/Comitetul de nominalizare şi remunerare al SC LOCATIV SA Tîrgu Mureş, anunţă organizarea procesului de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de cenzor (3 membri și un membru supleant) în Comisia de cenzori a SC LOCATIV SA Târgu Mureş.

Durata mandatului:3 ani.

 

PROCESUL  DE  RECRUTARE  ŞI SELECŢIE:

 

Procesul de identificare şi selecţie a celor mai potriviţi candidaţi pentru postul de cenzor aflat în recrutare are următoarele etape:

 

 

ETAPA

DURATA

estimată

DERULARE

REZULTAT

1

Depunerea dosarelor de candidatură

30 zile de la data apariţiei anunţului

Candidaţii depun în format fizic documentele cerute în dosarele de candidatură

Lista lungă de candidaţi

2

Evaluarea dosarelor de candidatură

3 zile de la expirarea anunţului de recrutare

Evaluarea conformității administrative a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor – se solicită clarificări după caz;

Lista scurtă

3

Selecţia iniţială

3 zile

Candidaţii aflaţi pe lista lungă  definitivă vor fi evaluaţi prin prisma competenţelor, trăsăturilor, experienţelor profesionale etc.

Lista scurtă

2

Selecţia finală

3 zile

La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare, ulterior numirile se vor face de către AGA

Propuneri de numire

 

Toate aceste etape sunt eliminatorii!                              

 

Condiţii generale de eligibilitate:

1. Cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European, cu condiţia ca domiciliul să fie în  România;

2.  Cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);

3.  Capacitatea deplină de exerciţiu;

4.  Studii superioare de lungă durată;

5. Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 republicată pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile la art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.

6. Să nu se afle în conflict de interese care să îl facă incompatibil cu exercitarea funcţiei de cenzor al SC Locativ SA.

7. Să fie apt din punct de vedere medical.

 

 

Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă cu aceasta;

c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi al directoratului, în temeiul art. 73^1 din Legea 31/1990 .

d) persoanele care, pe durata exercitării atribuţiilor conferite de această calitate, au atribuţii de control în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau a altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.

 

 

Documente necesare pentru depunerea canditaturii:  

Persoanele interesate depun la până la data de 28.03.2019, orele 14.00, la  registratura S.C. LOCATIV  S.A. Tg Mureş din str. Bartok Bela nr.2/A, într-un plic închis cu menţionarea numelui precum „ Candidatură pentru funcţia de CENZOR  la SC Locativ SA”, următoarele documente:

1.  Cerere de înscriere

2.  CV în format Europass;

3.  Cazier judiciar -original;

4.  Copii după acte de studii;

5.  Copie act identitate;

6.  Copie carnet de muncă și /sau alte documente doveditoare (extras REVISAL);

7.  Declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6  alin.2 din Legea  nr. 31/1990  sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;

8.  Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.  Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese/incompatibilitate,

10.  Declarație pe proprie răspundere privind nedestituirea din funcții publice/ neîncetare contract de muncă pentru motive disciplinare

11.  Opis documente.

 

MODELELE DE FORMULARE  se găsesc pe site-ul SC Locativ SA  www.locativmures.ro, secţiunea Carieră

 

Candidaturile: comunicări – contestaţii


           Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune până la data de 28.03.2019, orele 14.00  la sediul SC LOCATIV SA Tîrgu Mureş, cam .2.

 Candidaţii vor primi un număr de înregistrare din data depunerii candidaturii. Plicul va avea menţionat „Candidatură pentru funcţia de CENZOR  la SC Locativ SA”, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului. 

 

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă cu propunerile de nominalizare vor fi publicate pe site; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

 

Legislaţia nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorinţa de a asigura maxima transparenţă a procesului de selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi.

Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură, cu specificaţia pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, selecţie inițială sau selecţie finală) SC Locativ SA_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24h de la primirea rezultatelor şi  se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrării cererii.

 

 

                                                                                                          22.02.2019       

juridice
juridice
juridice
juridice
servicii