Selectie Director General
serciciikep
Rezultatul selecţiei candidaţilor.

 ANUNŢ 

privind organizarea evaluării/ selecției prealabile a candidaţilor pentru

postul de director general al SC LOCATIV SA

SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, cu sediul īn Tg. Mureş, str. Bartok Bela nr.2/A, prin Consiliul de Administraţie al SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru postul de director general al SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, īn conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare.


Durata mandatului:
Durata mandatului de director general este de 4 ani.

Etapele de desfăşurare a selecţiei:

Procedura de evaluare și selecție se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării. tratamentului egal și transparenței și cu luarea īn considerare a specificului domeniului de activitate al societății.
1.  Depunerea dosarelor de īnscriere;
2.  Selecţia dosarelor de īnscriere;
3.  Interviul candidaţilor selectaţi;
4.  Anunţarea rezultatelor.
Nota finală a candidaților se obține prin media aritmetică dintre nota obținută la evaluarea dosarului, nota obținută la interviu și nota obținută la susținerea ofertei tehnice, rezultate ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comitetului de nominalizare și remunerare. Nota minimă de promovare pentru fiecare etapă este 7. Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

Condiţii generale:
1. Cetăţenia romānă, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinānd Spaţiului Economic European şi domiciliul īn Romānia;
2.  Cunoaşterea limbii romāne (scris şi vorbit);
3.  Capacitatea deplină de exerciţiu;
4.  Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de īncredere, fals, uz de fals, īnşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 Republicată pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile la art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.
5.  Să nu īndeplinească funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SC LOCATIV SA.
 
Condiţii specifice:
1.   Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
2.  Experienţă relevantă īn administrarea/managementul unor īntreprinderi publice profitabile sau a  unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al SC LOCATIV SA, īn cel puţin 3 (trei) exerciţii financiare īncheiate cu profit.

Criterii de selecţie:
1. Īndeplinirea condiţiilor de candidare şi a celor cerute prin Ordonanța de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice.
2. Cunoștințe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăț ii
3. Scrisoarea de intenție.
4. Abilităţi manageriale şi personale evaluate pe baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare: (click aici)

Documente necesare pentru depunerea canditaturii:

Candidaţii depun la registratura S.C. LOCATIV  S.A. Tg Mureş din str. Bartok Bela nr.2/A , īntr-un plic īnchis, următoarele documente: 1. CV īn format Europass;
2. Cazier judiciar și cazier fiscal;
3. Scrisoare de intenţie, considerată oferta tehnică, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, care va conține motivația, obiectivele propuse și argumentarea alegerii (max. 10 pagini);
4. Copii după acte de studii;
5. Copie act identitate;
6. Copie carnet de muncă și /sau alte documente doveditoare;
7. Copie a Bilanţului certificat de DGFP referitor la trei exerciţii financiare cu profit īn care agentul economic a fost administrat de către candidat;
8. Declarație pe propria răpundere (click aici) prin care candidatul va confirma că nu se află īntr-una din situațiile prevăzute la art.6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională;
9. Declaraţie de consimţămānt (click aici).

 

Bibliografie:

- Legea nr. 31/1990, republicată, a societăților;

- Legea nr.114/1996,republicată,  Legea locuinţei;

- Legea nr.152/1998, republicată, privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

- Legea nr. 215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale;

- O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice;

-  O.U.G. nr.26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi īntărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

- Codul civil.

Candidaturile:

Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune pānă la data de 22.01.2015 ora 12.00  la sediul SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, cam .2.

Candidaţii vor primi un număr de īnregistrare din data depunerii candidaturii. Plicul va avea menţionat „Candidatura pentru postul de director general al SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

Documentele necesare depunerii candidaturii, bibliografia şi criteriile de selecţie vor fi publicate pe site-ul SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica pe site-ul societăţii. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi īn cadrul unui interviu. Data, ora şi locul desfăşurării interviului urmānd să fie anunţate telefonic şi pe site-ul societăţii.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii īşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate īn scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

juridice
juridice
juridice
juridice
servicii