ANUNȚ DE SELECŢIE

pentru poziţia de director general al SC LOCATIV SA –Tg.Mureş

 

          SC LOCATIV SA, cu sediul īn Tg. Mureş, str. Bartok Bela nr.2/A, prin Comisia de selecţie/Comitetul de nominalizare şi remunerare a candidaţilor pentru postul de director general al SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş,

          anunţă organizarea procesului de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru funcţia de director general al SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, īn conformitate cu prevederile OUG  nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Normele metodologice din 28.sept.2016 aprobate de HG nr.722/2016.

 

PROCESUL DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE:

Procesul de identificare şi selecţie a celor mai potriviţi candidaţi pentru postul de director general aflat īn recrutare are următoarele etape:

 

 

ETAPA

DURATA

estimată

DERULARE

REZULTAT

1

Depunerea dosarelor de candidatură

30 zile de la data apariţiei anunţului de recrutare

Candidaţii depun īn format fizic documentele cerute īn dosarele de candidatură

Lista lungă de candidaţi

2

Evaluarea dosarelor de candidatură

3 zile de la data termenului limită pentru depunerea dosarelor de

candidatură

Evaluăm conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor – se solicită clarificări după caz;

Lista lungă

3

Selecţia candidaţilor

3 zile

Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor fi evaluaţi prin prisma competenţelor, trăsăturilor, experienţelor profesionale etc. prima

ierarhizare a candidaţilor

Lista scurtă

4

Selecţia finală

3 zile

Candidaţii din lista scurtă, care au depus declaraţiile de intenţie participă la  interviul de selecţie finală. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare, ulterior numirile de către Consiliul de administrație

Propuneri de numire

 

Toate aceste etape sunt eliminatorii!                           Durata mandatului:2 ani.


Candidaţii vor fi informaţi īn mod operativ şi transparent, telefonic şi prin e-mail de eventualele schimbări apărute īn planul de derulare a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

Planul de derulare a procesului de recrutare şi selecţie la zi va fi postat şi pe site-ul www.locativmures.ro .

 

  Condiţii generale şi speciale de eligibilitate:

1. Cetăţenia romānă, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinānd Spaţiului Economic European, cu condiţia ca domiciliul să fie īn Romānia;
2. Cunoaşterea limbii romāne (scris şi vorbit);

3. Capacitatea deplină de exerciţiu;

4. Studii superioare exercitiude lungă durată ( īn domeniul economic-financiar, juridic, tehnic);

5. Constituie avantaj studiile postuniversitare īn domeniul managementului / sistemului public

6. Să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de īncredere, fals, uz de fals, īnşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 republicată pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile la art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei cu modificările şi completările ulterioare.

7. Să nu se afle īn conflict de interese care să īl facă incompatibil cu exercitarea funcţiei de director general al SC Locativ SA.

8. Să fie apt din punct de vedere medical.

9.  īndeplinească criteriile cerute prin OUG 109/2011 privind guvernanța corporati a īntreprinderilor publice, precum Normele metodologice aferente aprobate de HG 722/2016;

10. Să aiexperieă  de cel puțin 5 ani īn activitatea de administrarmanagement al unor īntreprinderi publice profitabile sau a unor societăţilor comerciale profitabile din sectorul privat, avānd domeniul de activitate al īntreprinderii publice care desfăşoară selecţia.

  


Criterii de evaluare:


1.
  Īndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a celor cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice.

2.  Cunoștințe de afaceri/management specifice obiectului de activitate al societății.


3.  Scrisoarea de intenție ( plan de management) – alineată la scrisoarea de aşteptări.


4.
  Cunoaşterea legislaţiei privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice .

5.  Competenţe  interpersonale  (luarea   deciziilor,   relaţii   interpersonale,  negociere, capacitatea de analiză şi sinteză)

Scrisoare de așteptări privind selecția directorului general
 

Documente necesare pentru depunerea canditaturii:


          Persoanele interesate depun dosarul de candidatură pānă la data de 2 iulie 2019, orele 14.00, la registratura S.C. LOCATIV S.A. Tg Mureş din str. Bartok Bela nr.2/A, īntr-un plic īnchis cu menţionarea numelui precum „ Candidatură pentru funcţia de DIRECTOR GENERAL la SC Locativ SA”, următoarele documente:

     1.     Cerere de īnscriere

     2.     CV īn format Europass;

     3.     Cazier judiciar -original;

     4.     Scrisoare de intenție (plan de management), conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernaa corporati a īntreprinderilor publice, care va conține motivația, obiectivele propuse și argumentarea alegerii (max. 20 pagini);

     5.     Copii după acte de studii;

     6.     Copie act identitate;

     7.     Copie carnet de muncă și /sau alte documente doveditoare ( extras REVISAL) a experineţei de conducere/administrare;

     8.     Declarație pe propria spundere prin care candidatul va confirma nu se află īntr- una  din  situațiile  prevăzute  la  art.6  din O.U.G.  nr.  109/2011  privind  guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

     9.     Declarație de consimțămānt privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
     10.    Declarație privind neīncadrarea īn situația de conflict de interese/incompatibilitate,

     11.    Declarație pe proprie spundere privind nedestituirea din funcții publice/ neīncetare contract de muncă pentru motive disciplinare

     12.    Opis documente.Bibliografie:

-   Legea nr.31/1990, Legea societăţilor comerciale;

-   O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice;

-   Normetodologice la OUG109/2011, aprobate de HG 722/2016;

-   Legea nr.152/1998, republicată, privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

-   Legea nr.215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale;

-   Legea 114/1996 – Legea locuielor;

-   Lege nr.98/2016 prin achiziţiile publice;

-   O.U.G. nr.26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi īntărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

-   Codul civil.

 

Candidaturile: comunicări - contestaţii

          Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune pānă la data de 2 iulie 2019, orele 14.00 la sediul SC LOCATIV SA Tīrgu Mureş, cam .2.


          Candidaţii vor primi un număr de īnregistrare din data depunerii candidaturii. Plicul va avea menţionat „Candidatură pentru funcţia de DIRECTOR GENERAL la SC Locativ SA”, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

          Pe īntreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute īn CV/ cerere de īnscriere să fie corecte.


          Lista lungă, lista scurtă cu propunerile de nominalizare vor fi publicate pe site; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual īn modalitaţile descrise mai sus.


          Legislaţia de guvernanţă corporativă aplicabilă inclusiv proceselor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru funcţia de director general nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorinţa de a asigura maxima transparenţă a procesului de selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi.


          Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură, cu specificaţia pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de (evaluare a  dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) SC Locativ SA_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

          
          Cererile de clarificări se depun īn termen de maxim 24h de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde īn acelaşi termen de maxim 24 de ore de la īnregistrarea cererii.

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE - SC LOCATIV SA

 
29 mai 2019
juridice
juridice
juridice
juridice
servicii