CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI

 

- 1 post de Referent – Serviciul  Administrare spații – Compartimentul administrare spații cu altă destinație decât locuințe.

 

Condiții specifice:

- studii medii;
- vechime minim 3 ani.

Condiţii generale de participare la concurs:

·         cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

·         cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

·         vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         capacitate deplină de exerciţiu;

·         stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

·         îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

·         nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul SC LOCATIV SA, str. Bartok Bela, nr.2/A, cam.2, până la data de 27.11.2019  şi vor conţine următoarele acte:

·         cerere de înscriere la concurs;

·         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

·         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de societate;

·         carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

·         cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

·         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

·         curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării confortmității copiilor cu acestea.


Concursul –- se va organiza la sediul SC LOCATIV S.A. str. Bartok Bela nr.2A.

Relații suplimentare se pot obține la sediul S.C. LOCATIV S.A., str. Bartok Bela nr. 2A, cam.2 și la telefon 0265-260375.

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de Referent – Serviciul  Administrare spații – Compartimentul administrare spații cu altă destinație decât locuințe.

1.   Legea 31/1990 privind societăţile comerciale;

2.   Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

3.   Hotărârea  guvernului nr.123/2002- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

4.   Legea 114/1996, legea locuinţei;

5.   Hotărârea  guvernului nr.1275/2000, norme metodologice de aplicare a Legii nr.114/1996;

6.   Legea nr.10/2001, forma modificată şi completată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

7.   Hotărârea  guvernului nr.250/2007, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/ 2001;

8.   Legea 152/2008, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

9.   Hotărârea  guvernului nr. 962/ 2001, privind normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 152/ 1998, forma modificată şi completată;

10. Ordonanţa de urgenţă nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe;

11. Hotărârea  guvernului H.G. 310/2007, pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia;

12. Decretul-Lege nr. 61/ 1990, privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

13. Legea nr. 85/ 1992, forma republicată,  privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

14. Legea nr. 112/ 1995, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;

15. Hotărârea  guvernului nr.20/ 1996, normele metodologice pentru aplicarea legii nr. 112/ 1995.

 

 

Director general

Ec. Filimon Vasile

 ________________________________________________________________________________________________________________

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI

 

1 post de șef serviciu – Serviciul administrarea spații.
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor tehnice și/sau economice;
- minim 3 ani vechime în funcție de conducere în cadrul unor instituții sau societăţi comerciale din domeniul de activitate al SC Locativ SA.

1 post de șef formație – Serviciul tehnic - Formația de întreținere, reparații și auxiliar.
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor tehnice și /sau economice;
- minim 3 ani vechime în cadrul unor instituții sau societăţi comerciale din domeniul de activitate al SC Locativ SA.

1 post  de șofer – Serviciul tehnic.

Condiții specifice:

 

- studii medii;

- permis de conducere auto categoria B cu vechime minim 3 ani;

 

- 1 post de secretară – Biroul juridic, secretariat, resurse umane, managementul calității.
Condiții specifice:

- studii medii sau superioare;

- cunoștiințe operare PC – Office, Internet etc.;
- abilităti foarte bune de comunicare si adaptabilitate la diverse tipologii de persoane;
- abilităti de organizare si planificare a activităților zilnice;
- capacitate de organizare și analiza;

 

-  1 post de referent– Serviciul administrare spații – Compartimentul administrare spații cu altă destinație decât locuințe.

Condiții specifice:

- studii medii
- vechime minim 3 ani în cadrul unor instituții sau societăţi comerciale din domeniul de activitate al SC Locativ SA.

- 1 post de muncitor – Serviciul tehnic – Formația de întreținere, reparații și auxiliar.
Condiții specifice:

- studii generale;
- vechime minim 1 ani.

Condiţii generale de participare la concurs:

• cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• capacitate deplină de exerciţiu;
• stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Dosarele de concurs se vor depune la sediul SC LOCATIV SA, str. Bartok Bela, nr.2/A, cam.2, până la data de 08.04.2019,  şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


Concursul –- se va organiza la sediul SC LOCATIV SA, str. Bartok Bela nr.2A.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul SC LOCATIV SA, str. Bartok Bela nr.2A, cam. 2 și la telefon 0265-260375.


Director general

Ec. Filimon Vasile


22.03.2019                 

juridice
juridice
juridice
juridice
servicii